Kilometr öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Kilometr

 • Km
 • Žargonda: 'k' ýa-da 'kil' - diýilýär
 • Birlik:

  • Uzynlyk / uzaklyk

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Kilometr bütin dünýäde ýeriň ýüzündäki geografiki ýerleriň aralygyny aňlatmak üçin ulanylýar, köp döwletlerde bolsa bu maksat üçin resmi taýdan ykrar edilen ölçegdir. Bu ölçegi ulanmaýan döwletlere Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy we Amerikanyň Birleşen Ştatlary girýär, olar standart hökmünde mili ulanýarlar.

  Häsiýetnama:

  Kilometr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup, bir müň metrdeňdir.

  1Km 0.6214 milýadeňdir.

  Asyl:

  Agramlaryň we ölçegleriň metrik ýa-da onluk ulgamy 1795-nji ýylda Fransiýada kabul edilipdir. Uzynlyk ölçegleri üçin esas hökmünde metr ulanmaklyk bilen, ulgam häzirki wagtda tutuş dünýäde, käbir ýurtlar degişli bolmazdan resmi taýdan ulanylýar.

  Umumy salgylanmalar:

  • Dünýaniň iň uzyn binasy Dubaýdaky Burj Halifa beýikligi 0.82984km.
  • ABŞ we Kanada serhetindäki Niagara Şarlawugy 1Km keseliginedir
  • Ewerest Dagyň depesi 8.848Km deňiz derejesiniň ýokarsynadyr.
  • Fransiýadaky Pariž bilen Germaniýadaky Berlin şäherleriniň aralygy 878 km, emma bu şäherleriň birinden beýlekisine syýahat edip barmak üçin ýer üsti ulag bilen 1050 km-den gowrak ýol geçmeli bolýar.
  • Ýerden Aýa çeňli bolan ortaça aralygy 384,400Km.

  Ulanyş konteksti:

  Kilometr iň umumy ýagdaýda ýol belgilerinde berlen menzil üçin syýahat etmek üçin galan aralygy bildirmek üçin ulanylýar. Başga-da, bu birlik dogry çyzyk ütünde iki aýry menziliň arasyndaky aralygy (Ýer ýüzüniň keseligine) bildirmeke üçin ýygy ulanylan birlikdir.

  Komponent birlikler:

  Birnäçe:

  • Uzynlyk/aralyk ölçeg birlikleri metr ölçeginde fraksiýalarda ýa-da birnäçe metrdeesaslanandyr, şeýlelik bilen resmi birnäçe kilometr ýokdyr.
  • Ýöne, kilometrden köp bolan uzynlyk/aralyk ölçegleri kilometr hasabynda beýan edilip bilner.
  • Megametr = 1 million metr ( ýa-da 10,000Km)
  • Gigametr = 1 milliard metr (ýa-da 1,000,000Km)