Göwrüm öwrülmesi

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Metriki ölçemeleri

Metrik göwrüm ölçeg birlikleri litr esasynda hasaplanyp, 1000 kub metre deňdir (mes. 1l = 1000cm³).

Imperial/Amerika ölçemeler

ABŞ gallonynyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň gallonyndan üýtgeşikdigini ýatda saklaň. Biz barreliň, gallonyň ýa-da pintanyň gelip çykyşyny anyk bilmeýäris. Eger-de bilýän bolsaňyz, bize elektron poçtanyň üsti bilen ýazmagyňyzy haýyş edýäris.