Millimetr öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Millimetr

 • mm
 • mil (resmi däl)
 • Birlik:

  • Uzynlyk

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Millimetr metrik ulgamynyň bir bölegi bolup, ýer ýüzünde uzynlyk ölçegi hökmünde ulanylýar. Entek hem köp maksat üçin imperiýa ölçegine gollanýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary muňa degişli däldir.

  Häsiýetnama:

  Millimetr metrik sistemasynda uzynlyk birligi bolup bir metriň ýüzünjä deňdir (SI uzynlygyň esas birligi).

  Umumy salgylanmalar:

  • Bir dýuýmda 25.4 millimetr bardyr.
  • Iňňe başy diametri takmynan 2mm deňdir.
  • CD-niň ýygysy takmynan 1.2 mm.
  • 00 adaty model demir ýollarynyň relsleriniň aralygy 16.5 mm bolup durýar.
  • 1 Derejeli saç gyrkýan gurallary saçlary takmynan 3 mm uzynlykda gyrkýar (2-nji Derejelisi – 6 millimetr, 3-nji Derejelisi – 9 mm we ş.m.)

  Ulanyş konteksti:

  ss

  Nirede hatda ulyrak mergenlik ölçemeli ýa-da aýtmaly, millimetr fraksiýalary üç onluk ýerlere ulanylýar.

  Millimetrleri kiçi ätiýaçlyk we ony tüpeňlemek üçin ulanylýan ýaragy suratlandyrmak üçin umumy ulanylýan, meselem, Uzi 9 mm aralaşma hyry.              

  Komponent birlikler:

  • 1/1,000 mm = bir mikrometr
  • 1/1,000,000 mm = bir nanometr
  • Dowam edýän beýleki kiçi birlikler pikometr, femtometr, attometr, zeptometr we ýoktometr bolup durýandyr.

  Birnäçe:

  • Millimetrleri sypatlandyrmak üçin köp sanly ölçeg birlikler bar, ýöne bular diňe millimetr däl-de eýsem, metr bilen bolan gatnaşyklaryna görä kesgitlenýärler (SI uzynlyk binýat ölçeg birligi).
  • 10 mm = 1 santimetr (cm)
  • 1000mm = 1 metr (m)