BB Deňiz Mili öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

BB Deňiz Mili

Deňiz mili uzaklyk birligidir. 1 deňiz mili ýeriň ýüzünde 1 dugaly minutyň burçlaýyn aralygydyr. Olar çalaja (polýusda merkeze tarap 6108', ekwatorda 6046') üýtgeýändigi sebäpli, 6080 diýlip kabul edildi (bu La-Manş bogazyndaky çak bilen alnan bahadyr). Halkara deňiz mili 1852 metre degişlidir, şonuň üçin ol Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň deňiz milinden sähelçe tapawutlydyr.