Fut Kub öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Fut Kub

Kub ölçegi bolsa çyzykly ölçegiň üç görnüşli önümidir, şonuň üçin bir kub fut gapdallarynyň uzynlygy 1 ft bolan kubyň göwrümini kesgitleýär.

Ölçeme adalgalarda kub fut uzynlykda 0.3048 metr bolan taraplar bilen kub bolup kesgitlenýar. Bir kub fut takmynan 0.02831685 kub metra ýa-da 28.3169 litra deňdir.