Ýewro öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Ýewro →

bu sahypanyň soň täzelenme senesi:: Gün 22 Iýul 2018

Ýewro

Bütindünýä ulanylyş:

Häsiýetnama:

Ýewro Ýewropa Zonasyna degişli 18 döwletiň resmi walýutasydyr. Walýuta Frankfurtda ýerleşen Ýewropa Merkezi Banky (ÝMB) we Ýewrosistemasy tarapyndan bilelikde dolandyrylýar. Täze döwrüň walýutasy bolmagyna garamazdan eýýäm dünýäniň tajirçilikde ikinji derejede iň köp ulanylýan walýutasy hökmünde ýerini alandyr. Ýewro teňňeleri 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1 we €2 denominasiýalary bilen basylýandyr. Ýewro banknotalary bolsa €5, €10, €20, €50, €100, €200 we €500 denominasiýalary bilen çap edilýändir. Ähli Ýewro teňňeleriniň teňňäniň gymmatyny we Ýewropanyň kartasyny görkezen umumy tarapy bardyr. Arka taraplarynda ýewropanyň her döwletiniň öz medeniýetini görkezýän öz wariýasiýalary bardyr. Bu aýratynlyklara garamazdan ähli Ýewro teňňeleri ähli Ýewropa Zonasyna degişli dözwletlerde güýçlidir. Bular Awstriýaly Robert Kalina tarapyndan taslanandyr we her denominasiýada öz reňgi bardyr we öň taraplarynda penjirel

Asyl:

Komponent birlikler:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: