Bitkoýn öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Bitkoýn →

bu sahypanyň soň täzelenme senesi:: Gün 22 Iýul 2018

Bitkoýn

Bütindünýä ulanylyş:

Häsiýetnama:

2009-njy ýylda tanyşdyrylan merkezi banka we eýeçilige eýe bolmaýan Bitkoin onlaýn we sanly bir pul birligi bolup, şeýle hem ulgamdan-ulgama töleme sistemasy diýlip atlandyrylýar. Bitkoins "gazyp alyş" diýlip tanalýan prosesi üstünde öndürilýär. Bu matematika meseleleri çözmek üçin belli bir programma ulanyşy gatyşýar. Matematika meselesi çözülen wagtda "magdançy" Bitkoin bilen sylaglandyrylýar. Ondan soňra şu Bitkoinlary harytlara we hyzmatlara çalyşyp bolar. Häzirki wagtda kompaniýalaryň çäkli mukdary Bitkoiny kabul etmegine garamazdan bu pul birliginiň tanylmasy bilen ulanyjylaryň mukdary hem köpelýär. Bitkoiny başga pul birlikleri ulanyp satyn alyp hem bolar. Bitkoin şeýle hem "kripto pul birligidir", diýmek ol Bitkoin önümçilik we Bitkoin dolanyşyk etmekligi üçin kriptografiýa ulanyar. Bu pul birligi gaty ygtybarly edýär. Netijeli bir umumy hasaplar kitaby bolan "blok zynjyry" bütin dolanyşyklarda hakyky Bitkoinlary çalyşmagyny barlaýar

Asyl:

Komponent birlikler:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: