pul birligi öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary dollary

ABŞ Dollary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň resmi walýutasydyr we dünýäniň iň güýçli walýutalaryndan biridir. Dünýäniň täjirçilikde iň birinji derejede ulanylýan walýutasy hökmünde derejelendirilendir we iň köp rezerwi bolan walýutadyr. Köp döwletler ABŞ Dollaryny özleriniň ýa birinji walýutasy ýa-da ikinji walýutasy hökmünde ulanýandyr. Dollar 100 sentden ybaratdyr we teňňeleri 1¢, 5¢, 10¢, 25¢, 50¢ we $1 denominasiýalary bilen basylýandyr. Banknotalary bolsa $1, $2, $5, $10, $20, $50 we $100 denominasiýalary bilen basylýandyr.

Ýewro

Ýewro Ýewropa Zonasyna degişli 18 döwletiň resmi walýutasydyr. Walýuta Frankfurtda ýerleşen Ýewropa Merkezi Banky (ÝMB) we Ýewrosistemasy tarapyndan bilelikde dolandyrylýar. Täze döwrüň walýutasy bolmagyna garamazdan eýýäm dünýäniň tajirçilikde ikinji derejede iň köp ulanylýan walýutasy hökmünde ýerini alandyr. Ýewro teňňeleri 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1 we €2 denominasiýalary bilen basylýandyr. Ýewro banknotalary bolsa €5, €10, €20, €50, €100, €200 we €500 denominasiýalary bilen çap edilýändir. Ähli Ýewro teňňeleriniň teňňäniň gymmatyny we Ýewropanyň kartasyny görkezen umumy tarapy bardyr. Arka taraplarynda ýewropanyň her döwletiniň öz medeniýetini görkezýän öz wariýasiýalary bardyr. Bu aýratynlyklara garamazdan ähli Ýewro teňňeleri ähli Ýewropa Zonasyna degişli dözwletlerde güýçlidir. Bular Awstriýaly Robert Kalina tarapyndan taslanandyr we her denominasiýada öz reňgi bardyr we öň taraplarynda penjirel

Britaniýa funty

Funt Sterliň Birleşen Şalygyň resmi walýutasydyr we 9 Britaniýa territoriýasynda, Jerseýde, Gwernseýde we Man Adalarynda güýçlidir. Bir funt 100 teňňeden ybaratdyr we teňňeler 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2 we £5 denominasiýalarda basylýandyr. Banknotalar bolsa £5, £10, £20 we £50 denominasiýalarda çap edilýändir. 5-nji asyrda döredilendir we funt sterliň günümize çenli ýöreýän dünýaniň şuwagty iň köne walýutasydyr.

Ýapon ýeni

Ýaponiýa Ýeni (Ýaponiýada "en" diýip aýdylýar) Ýaponiýanyň resmi walýutasydyr. 1871-nji ýyldan bari ulanylýar we bu walýuta dünýäde täjirçilikde üçünji derejede iň köp ulanylýan walýutadyr. Walýutanyň ¥1, ¥5, ¥10, ¥50, ¥100 we ¥500 denominasiýalary bolan teňňeleri bardyr we ¥1000, ¥2000, ¥5000 we ¥10000 ýaly banknotalary bardyr. Bir Ýena 100 Sene we 1000 Rine deňdir. Ulanyjylary banknotalarda galplyk etmekden goramak üçin Ýapon organlary banknotalaryň arassa we bozulman saklanmaklaryny üpjin etmek üçin uly alada görkezýärler we banklara gelen ähli banknotalary çalyşýarlar we belli standartlara laýyk bolmadyklaryny ýok edýärler. ¥5 we ¥50 denominasiýalary teňňeleriň ortasynda deşik bardyr.