Troý Funty öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Troý Funty

12 unsiýa ýa-da 373,242 gramma deň bolan dermanhana ölçegidir.