Uly Sentner (BB) öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Uly Sentner (BB)

XIV asyrdan öň Angliýada iki sentnerli ölçegi bardy, biri 100 funt, beýleki biri bolsa 108 funtda. 1340-njy ýylda, Karol Eduard III bir stounyň bahasyny 12 funtdan 14 funta üýtgetdi. Bir sentner 8 stoun bolandygy sebäpli, 100 funtlyk sentner 112 funta deňdir.