Troý Unsiýasy öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Troý Unsiýasy

480 grana ýa-da troý funtunyň on ikiden birine deň delýän dermanhana ölçegi