Gallon-dan Litr-a öwrülmesi

Gallon birden köp görnüşi bardyr. Aşakdaky sanawdan degişli görnüşini ulanyň.

  1. ABŞ Gallony (Suwuklyk)-dan Litr-a

  2. ABŞ Gallony (Gury)-dan Litr-a

  3. ABŞ Gallony-dan Litr-a

Gallon

Gallonyň birnäçe görnüşleri bar: BŞ suwuklyk, BB gury we BB. Ýörite görnüşini saýlamagyňyzy haýyş edýäris.

Litr

Metrik ölçeg ulgamynda göwrümiň esasy birligidir. Bir litr suwyň agramy bir kilograma deňdir.