ABŞ Gallony öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

ABŞ Gallony

 • gal
 • g (diňe m/g gallon mil gysgaltmasynyň bir bölegi hökmünde ulanylýar)
 • Birlik:

  • Göwrüm / Sygym

  Bütindünýä ulanylyş:

  • BP, Irlandiýa, Kanada, Gaýana

  Häsiýetnama:

  Imperial galony suwuklygyň ýa-da suwuklyk saklaýjynyň göwrümini (emma suwuklygyň agramyny däl) ölçemeklik üçin birlik. Şol sebäpli, bir suwuklygyň bir galonynyň agramy beýleki suwuklygyň bir galonynyň agramyndan tapawutlanyp bilýär.

  Suwuklygyň bir imperial galony 4.54609 litre deň diýip kesgitlenilýär, we şeýlelik-de 4,546 kub santimetre deň bolýar (takmynan her tarapy 16.5 sm bolan kubuň göwrümi).

  ABŞ-nyň suwuklyk galony we ABŞ-nyň gury galony biri-birinden aýratyn manylary bilen tapawutlanýan birliklerdir. ABŞ-nyň suwuklyk galony 231 kub dýuým diýip alynýar we takmynan 3.785 litre barabar bolýar. Bir imperial galony takmynan 1.2 ABŞ-nyň suwuklyk galonyna deň bolýar.

  ABŞ.-nyň gury galony taryhy gelip çykyşy boýunça galla ýa-da beýleki gury önümlere degişli bolup durýar. Häzirki wagtda giňişleýin ulanylmaýar, ýöne 268.8025 kub dýuýma deň diýip alynýar.

  Häsiýetnama:

  Imperial (BP) gallon resmi suratda 4.54609 litrýaly kesgitlendirilendir.

  Asyl:

  Gallon göwrümi ýa-da gabarany ölçemeklik üçin gadymy birlikdir we geografiki ýerleşişine we ölçenýän zada görä onuň hem birnäçe görnüşleri bolupdyr.

  1824-nji ýylda imperial gallon ýörite atmosfera şertlerinde belli bir usul ulanmaklyk bilen agramy ölçenilen gaýnadylyp arassalan 10 lb suwuň göwrümine deň diýlip Beýik Britaniýada kesgitlenildi. 1963-nji ýylyň Agramlar we Ölçegler hakyndaky Kanun 0.001217 g/ml dykyzlyk howada agramy ölçenilen 0.998859 g/ml dykyzlykly 8.136 g/ml dykyzlykda ölçenilen gaýnadylyp arassalan suwuň 10 funt tarapyndan tutýan ýeri diýip kesgitleme berildi.

  1985-nji ýylyň Agramlar we Ölçegler hakynda Kanunyndan bäri, Imperial gallon (Beýik Britaniýa) resmi taýdan 4.54609 litr diýlip kesgitlenildi.

  Umumy salgylanmalar:

  • BP-da bir standart çelek guýuşdyrylan piwo 11 imperial gallon öz içine alýar.
  • Benziniň bir imperial galony adaty iňlis 4 gapyly maşgala awtoulagyna (Wokshol Astra 1.4i ýaly) ortaça 46.3 milýa (74.5 km) aralygy geçmäge mümkinçilik berýär.
  • Benziniň bir imperial galony Porsche 911 (996) awtoulagyna ortaça 23.9 milýa (38.5 km) aralygy geçmäge mümkinçilik berýär.

  Ulanyş konteksti:

  ÝB direktiwasyna jogap hökmünde, 1993-nji ýylda Irlandada we 1994-nji ýylda Beýik Britaniýada täjirçilik we resmi maksatlar üçin resmi beýan edilen ölçeg birlikleriniň sanwayndan imperial gallon aýryldy.

  Emma, gallon entägem ikinji ýa-da goşmaça birlik hökmünde resmi ýagdaýda ulanmak üçin tassyklanandyr, we jemgyýetde umuman neft (benzin) mukdarlaryny, we piwo ýaly imperiýal gallonyň standart köpeldilen esselerini içine alýan çelek ýa-da çelekjiklerde satylýan täjirçilikde sarp edilýän içgileriň mukdaryny kesgitlemek üçin ulanylýar. 

  Başga-da imperiýal gallon Beýik Britaniýada ýygylyk bilen suw çelegi ýaly uly göwrümli suwuklyklaryň saklanýan konteýnerleriniň sygymyny kesgitlemek üçin ulanylýar.

  Kanadada, imperiýal gallon esasan ýangyç ykdysadyýetinde kesgitlemelerde ulanylýar. Benzin litr boýunça satylýar, emma yangyü ykdysadyýeti ýygylyk bilen milýa gallon hökmünde kesgitlenýär.

  Komponent birlikler:

  • Imperiýal gallony birnäçe üýtgesşik birlikleriň köpeldilen essesi hökmünde almak bolar, emma iň umumy birlik hökmünde BB-da pinta ulanylýar.
  • 1 imperiýal gallon = 8 pinta

  Birnäçe: