Ýagtylyk ýyly-dan Parsek-a öwrülmesi

Download our Android App

Parsek-dan Ýagtylyk ýyly-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Ýagtylyk ýyly -den Parsek-a göçürmek

pc =
ly * 0.30660
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Parsek

Ýagtylyk ýyly

Ýagtylyk ýyly ýagtylygyň bir ýylda geçýän uzaklygynyň birligidir. Ýagtylyk ýyly üçin dürli kesgitlemeleriň berlendigi sebäpli, onuň üçin berlen bahalar biri-birinden çala tapawutlanýarlar. Bir ýagtylyk ýyly takmynam 9.461e15 m, 5.879e12 mi, 63239.7 AU ýa-da 0.3066 ps deň gelýär.

 

Ýagtylyk ýyly -den Parsek-a göçürmek

pc =
ly * 0.30660
 
 
 

Parsek

Parsek takmynan 20 trillion (20,000,000,000,000) milýa deň bolan uzynlyk birligi, 31 trillion kilometr, ýa-da 206,264 Ýer bilen Günüň aralygy.

Şeýle hem bir parsek takmynan 3.26  ýagtylyk ýylyna (Siz ýagtylyk tizligi bilen gideniňizde 3 ýyl we alty aýda geçjek aralygyňyz) deňdir.

 

Ýagtylyk ýyly-dan Parsek-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Ýagtylyk ýyly Parsek
0ly 0.00pc
1ly 0.31pc
2ly 0.61pc
3ly 0.92pc
4ly 1.23pc
5ly 1.53pc
6ly 1.84pc
7ly 2.15pc
8ly 2.45pc
9ly 2.76pc
10ly 3.07pc
11ly 3.37pc
12ly 3.68pc
13ly 3.99pc
14ly 4.29pc
15ly 4.60pc
16ly 4.91pc
17ly 5.21pc
18ly 5.52pc
19ly 5.83pc
Ýagtylyk ýyly Parsek
20ly 6.13pc
21ly 6.44pc
22ly 6.75pc
23ly 7.05pc
24ly 7.36pc
25ly 7.67pc
26ly 7.97pc
27ly 8.28pc
28ly 8.58pc
29ly 8.89pc
30ly 9.20pc
31ly 9.50pc
32ly 9.81pc
33ly 10.12pc
34ly 10.42pc
35ly 10.73pc
36ly 11.04pc
37ly 11.34pc
38ly 11.65pc
39ly 11.96pc
Ýagtylyk ýyly Parsek
40ly 12.26pc
41ly 12.57pc
42ly 12.88pc
43ly 13.18pc
44ly 13.49pc
45ly 13.80pc
46ly 14.10pc
47ly 14.41pc
48ly 14.72pc
49ly 15.02pc
50ly 15.33pc
51ly 15.64pc
52ly 15.94pc
53ly 16.25pc
54ly 16.56pc
55ly 16.86pc
56ly 17.17pc
57ly 17.48pc
58ly 17.78pc
59ly 18.09pc
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi