Parsek-dan Ýagtylyk ýyly-a öwrülmesi

Download our Android App

Ýagtylyk ýyly-dan Parsek-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Parsek -den Ýagtylyk ýyly-a göçürmek

ly =
pc * 3.2616
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Parsek

Parsek

Astronomlar parsek adalgasy goşulýança ýyldyzlaryň aralygyny hasaplamak üçin trigonometriýany ulanypdyrlar, emma ölçeg birligi düşünip bolmaýan aralyklara düşünmegi ýeňilleşdiripdir.

Parsek günden bir burç sekunt (burçuň 1/3600) parallel burçy bolan astronomiki obýekte çenli aralykdyr. Parallaks burçuny ýyldyz Günüň ters taraplaryndan synlananda parallaks hereketini (bir ýyldyzyň duran ýa-da has uzakdaky ýyldyzlara görä aç-açan hereketi) ölçemek arkaly tapyp bolýar. Parallaks burçy ölçeglerdäki burçuň aratapawudyny ikä bölmek arkaly alynýar.

Parallaks burçy alnandan soň, siz trigonometriýany ulanmak arkaly ýyldyza çenli aralygy ölçäp bolýar, sebäbi biz Ýeriň Günden uzaklygyny bilýäris. Günden uzaklygyň 1 burç sekuntlyk parallaks burç bilen bellenmegi parsek adalgasyny girizen Törner tarapyndan ölçeg birligi hökmünde kesgitlendi.

Parsegiň kömegi bilen ummasyz uly aralyklary hasaplamaklyk we häsiýetlendirmek aň

 

Parsek -den Ýagtylyk ýyly-a göçürmek

ly =
pc * 3.2616
 
 
 

Ýagtylyk ýyly

Ýagtylyk ýyly ýagtylygyň bir ýylda geçýän uzaklygynyň birligidir. Ýagtylyk ýyly üçin dürli kesgitlemeleriň berlendigi sebäpli, onuň üçin berlen bahalar biri-birinden çala tapawutlanýarlar. Bir ýagtylyk ýyly takmynam 9.461e15 m, 5.879e12 mi, 63239.7 AU ýa-da 0.3066 ps deň gelýär.

 

Parsek-dan Ýagtylyk ýyly-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Parsek Ýagtylyk ýyly
0pc 0.00ly
1pc 3.26ly
2pc 6.52ly
3pc 9.78ly
4pc 13.05ly
5pc 16.31ly
6pc 19.57ly
7pc 22.83ly
8pc 26.09ly
9pc 29.35ly
10pc 32.62ly
11pc 35.88ly
12pc 39.14ly
13pc 42.40ly
14pc 45.66ly
15pc 48.92ly
16pc 52.19ly
17pc 55.45ly
18pc 58.71ly
19pc 61.97ly
Parsek Ýagtylyk ýyly
20pc 65.23ly
21pc 68.49ly
22pc 71.75ly
23pc 75.02ly
24pc 78.28ly
25pc 81.54ly
26pc 84.80ly
27pc 88.06ly
28pc 91.32ly
29pc 94.59ly
30pc 97.85ly
31pc 101.11ly
32pc 104.37ly
33pc 107.63ly
34pc 110.89ly
35pc 114.15ly
36pc 117.42ly
37pc 120.68ly
38pc 123.94ly
39pc 127.20ly
Parsek Ýagtylyk ýyly
40pc 130.46ly
41pc 133.72ly
42pc 136.99ly
43pc 140.25ly
44pc 143.51ly
45pc 146.77ly
46pc 150.03ly
47pc 153.29ly
48pc 156.56ly
49pc 159.82ly
50pc 163.08ly
51pc 166.34ly
52pc 169.60ly
53pc 172.86ly
54pc 176.12ly
55pc 179.39ly
56pc 182.65ly
57pc 185.91ly
58pc 189.17ly
59pc 192.43ly
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma uzynlyk temperatura agyrlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi