Parsek öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Parsek

Astronomlar parsek adalgasy goşulýança ýyldyzlaryň aralygyny hasaplamak üçin trigonometriýany ulanypdyrlar, emma ölçeg birligi düşünip bolmaýan aralyklara düşünmegi ýeňilleşdiripdir.

Parsek günden bir burç sekunt (burçuň 1/3600) parallel burçy bolan astronomiki obýekte çenli aralykdyr. Parallaks burçuny ýyldyz Günüň ters taraplaryndan synlananda parallaks hereketini (bir ýyldyzyň duran ýa-da has uzakdaky ýyldyzlara görä aç-açan hereketi) ölçemek arkaly tapyp bolýar. Parallaks burçy ölçeglerdäki burçuň aratapawudyny ikä bölmek arkaly alynýar.

Parallaks burçy alnandan soň, siz trigonometriýany ulanmak arkaly ýyldyza çenli aralygy ölçäp bolýar, sebäbi biz Ýeriň Günden uzaklygyny bilýäris. Günden uzaklygyň 1 burç sekuntlyk parallaks burç bilen bellenmegi parsek adalgasyny girizen Törner tarapyndan ölçeg birligi hökmünde kesgitlendi.

Parsegiň kömegi bilen ummasyz uly aralyklary hasaplamaklyk we häsiýetlendirmek aň