Kelwin-dan Selsiýus-a öwrülmesi

Download our Android App

Selsiýus-dan Kelwin-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kelwin -den Selsiýus-a göçürmek

℃ =
K - 273.15
 
 
 
Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek
Köpräk maglumat: Selsiýus

Kelwin

Sentigrad ýa-da Selsiý şkalasynyň kesgitlenmeginiň we tejribe maglumatlarynyň esasynda aňryçäk nol - 273.15ºC deň gelýär

 

Kelwin -den Selsiýus-a göçürmek

℃ =
K - 273.15
 
 
 

Selsiýus

Suwuň doňýan nokady (hem-de buzuň ereýän wagty) bilen ilkibaşda kesgitlenendigine garamazdan, Selsiýa ölçegi Kelwiniň temperatura ölçegine garanyňda resmi derejede ykrar edilen ölçeg bolmagynda galýar.

Selsiýa ölçegindäki nol gradus (0 °C) häzirki wagtda 273.15 K deň gelip, 1 dereje C bilen 1 K-niň arasynda temperatura aratapawudy bar. Bu her şkaladaky birlik ölçegiň birmeňzeşdigini aňladýar. Bu öň suwuň gaýnama nokady diýlip görkezilen 100 °C derejäniň 373.15 K deň gelýändigini aňladýar.

Selsiýa ölçegi gatnaşygyna esaslanýan ulgam däl-de, interwal ulgamydyr, bu bolsa onuň absolýut ölçeg däl-de, otnositel ölçege eýerýändigini aňladýar. Muny 20 °C we 30 °C aralykdaky temperatura interwalynyň 30 °C we 40 °C interwaly bilen birmeňzeşdiginde, emma 40 °C-de iki esse howanyň 20 °C ýylylyk energiýasynyň ýokdugynda görmek bolýar.

1 deg C temperatura üýtgeşikligi 1.8°F te

 

Kelwin-dan Selsiýus-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kelwin Selsiýus
0 -273.15
1 -272.15
2 -271.15
3 -270.15
4 -269.15
5 -268.15
6 -267.15
7 -266.15
8 -265.15
9 -264.15
10 -263.15
11 -262.15
12 -261.15
13 -260.15
14 -259.15
15 -258.15
16 -257.15
17 -256.15
18 -255.15
19 -254.15
Kelwin Selsiýus
20 -253.15
21 -252.15
22 -251.15
23 -250.15
24 -249.15
25 -248.15
26 -247.15
27 -246.15
28 -245.15
29 -244.15
30 -243.15
31 -242.15
32 -241.15
33 -240.15
34 -239.15
35 -238.15
36 -237.15
37 -236.15
38 -235.15
39 -234.15
Kelwin Selsiýus
40 -233.15
41 -232.15
42 -231.15
43 -230.15
44 -229.15
45 -228.15
46 -227.15
47 -226.15
48 -225.15
49 -224.15
50 -223.15
51 -222.15
52 -221.15
53 -220.15
54 -219.15
55 -218.15
56 -217.15
57 -216.15
58 -215.15
59 -214.15
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm tizlik wagt pul birligi