Uzel-dan Mil sagat-a öwrülmesi

Download our Android App

Mil sagat-dan Uzel-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Uzel -den Mil sagat-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Uzel -den Mil sagat-a göçürmek

Mil sagat

Bu adatça ABŞ ýaly metrik däl ulgama gollanýan döwletlerde ulanylýan tizlik ölçegidir. Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygy hem resmi taýdan metrik ulgamy kabul edendigine garamazdan bu ölçegi ulanýar. Köçedäki tizlik çäkleri mil sagatda berilýär, ol mil/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Uzel-dan Mil sagat-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Uzel Mil sagat
0knots 0.00mph
1knots 1.15mph
2knots 2.30mph
3knots 3.45mph
4knots 4.60mph
5knots 5.75mph
6knots 6.90mph
7knots 8.06mph
8knots 9.21mph
9knots 10.36mph
10knots 11.51mph
11knots 12.66mph
12knots 13.81mph
13knots 14.96mph
14knots 16.11mph
15knots 17.26mph
16knots 18.41mph
17knots 19.56mph
18knots 20.71mph
19knots 21.86mph
Uzel Mil sagat
20knots 23.02mph
21knots 24.17mph
22knots 25.32mph
23knots 26.47mph
24knots 27.62mph
25knots 28.77mph
26knots 29.92mph
27knots 31.07mph
28knots 32.22mph
29knots 33.37mph
30knots 34.52mph
31knots 35.67mph
32knots 36.82mph
33knots 37.98mph
34knots 39.13mph
35knots 40.28mph
36knots 41.43mph
37knots 42.58mph
38knots 43.73mph
39knots 44.88mph
Uzel Mil sagat
40knots 46.03mph
41knots 47.18mph
42knots 48.33mph
43knots 49.48mph
44knots 50.63mph
45knots 51.79mph
46knots 52.94mph
47knots 54.09mph
48knots 55.24mph
49knots 56.39mph
50knots 57.54mph
51knots 58.69mph
52knots 59.84mph
53knots 60.99mph
54knots 62.14mph
55knots 63.29mph
56knots 64.44mph
57knots 65.59mph
58knots 66.75mph
59knots 67.90mph
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi