Kilometr sagat-dan Metr sekund-a öwrülmesi

Download our Android App

Metr sekund-dan Kilometr sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr sagat -den Metr sekund-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Kilometr sagat -den Metr sekund-a göçürmek

Metr sekund

Tizligiň halkara standart ölçegidir. Bu bir sekunt wagtda geçilen metriň mukdarydyr. Onuň gapdalyndaky tizlik birligi bolsa metr sekuntdyr (m/s²).

 

Kilometr sagat-dan Metr sekund-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr sagat Metr sekund
0kph 0.00m/s
1kph 0.28m/s
2kph 0.56m/s
3kph 0.83m/s
4kph 1.11m/s
5kph 1.39m/s
6kph 1.67m/s
7kph 1.94m/s
8kph 2.22m/s
9kph 2.50m/s
10kph 2.78m/s
11kph 3.06m/s
12kph 3.33m/s
13kph 3.61m/s
14kph 3.89m/s
15kph 4.17m/s
16kph 4.44m/s
17kph 4.72m/s
18kph 5.00m/s
19kph 5.28m/s
Kilometr sagat Metr sekund
20kph 5.56m/s
21kph 5.83m/s
22kph 6.11m/s
23kph 6.39m/s
24kph 6.67m/s
25kph 6.94m/s
26kph 7.22m/s
27kph 7.50m/s
28kph 7.78m/s
29kph 8.06m/s
30kph 8.33m/s
31kph 8.61m/s
32kph 8.89m/s
33kph 9.17m/s
34kph 9.44m/s
35kph 9.72m/s
36kph 10.00m/s
37kph 10.28m/s
38kph 10.56m/s
39kph 10.83m/s
Kilometr sagat Metr sekund
40kph 11.11m/s
41kph 11.39m/s
42kph 11.67m/s
43kph 11.94m/s
44kph 12.22m/s
45kph 12.50m/s
46kph 12.78m/s
47kph 13.06m/s
48kph 13.33m/s
49kph 13.61m/s
50kph 13.89m/s
51kph 14.17m/s
52kph 14.44m/s
53kph 14.72m/s
54kph 15.00m/s
55kph 15.28m/s
56kph 15.56m/s
57kph 15.83m/s
58kph 16.11m/s
59kph 16.39m/s
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi