Kilometr sagat-dan Uzel-a öwrülmesi

Download our Android App

Uzel-dan Kilometr sagat-a (Birlikleri çalyşmak)

Format
Mergenlik

Bellik: Drob netijeleri 1/64-e golaý tegelenýär. Has takyk jogap almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Bellik: Siz bu jogabyň takyklygyny netijäniň ýokarsyndaky opsiýalardan birnäçe görkezijileri saýlamak arkaly ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

Bellik: Has takyk onluk netije/önüm almak üçin netijäniň ýokarsyndaky opsiýalaryndan "onlugy" saýlaň.

Formula görkezmek

Kilometr sagat -den Uzel-a göçürmek

Işleme görkezmek
Görelde formatynda netije görkezmek

Kilometr sagat

Bu ulag-aragatnaşyk üçin metrik ulgamdan peýdalanýan döwletlerde tizlik ölçelýän birlikdir. Köçedäki tizlik çäkleri kilometr sagatda berilýär, ol km/sag gysgaltmasy bilen aňladylýar.

 

Kilometr sagat -den Uzel-a göçürmek

Uzel

Uzel sagatda deňiz milini aňladýan tizlik ölçegidir. Bu birlik adatça deňizçilikde we awiasiýada peýdalanylýar. Taryhda dürli deňiz milleri bolupdyr, şonuň üçin uzelleriň hem dürli görnüşleri bardyr. Muňa garamazdan, biz öz uzel hasaplaýjymyzy ýer ýüzünde giňden peýdalanylýan halkara deňiz miline esaslandyrdyk.

 

Kilometr sagat-dan Uzel-a tablisa

Start
Increments
Accuracy
Format
Tablisa çap etmek
< Kiçiräk gymmatlyklar Ulyrak gymmatlyklar >
Kilometr sagat Uzel
0kph 0.00knots
1kph 0.54knots
2kph 1.08knots
3kph 1.62knots
4kph 2.16knots
5kph 2.70knots
6kph 3.24knots
7kph 3.78knots
8kph 4.32knots
9kph 4.86knots
10kph 5.40knots
11kph 5.94knots
12kph 6.48knots
13kph 7.02knots
14kph 7.56knots
15kph 8.10knots
16kph 8.64knots
17kph 9.18knots
18kph 9.72knots
19kph 10.26knots
Kilometr sagat Uzel
20kph 10.80knots
21kph 11.34knots
22kph 11.88knots
23kph 12.42knots
24kph 12.96knots
25kph 13.50knots
26kph 14.04knots
27kph 14.58knots
28kph 15.12knots
29kph 15.66knots
30kph 16.20knots
31kph 16.74knots
32kph 17.28knots
33kph 17.82knots
34kph 18.36knots
35kph 18.90knots
36kph 19.44knots
37kph 19.98knots
38kph 20.52knots
39kph 21.06knots
Kilometr sagat Uzel
40kph 21.60knots
41kph 22.14knots
42kph 22.68knots
43kph 23.22knots
44kph 23.76knots
45kph 24.30knots
46kph 24.84knots
47kph 25.38knots
48kph 25.92knots
49kph 26.46knots
50kph 27.00knots
51kph 27.54knots
52kph 28.08knots
53kph 28.62knots
54kph 29.16knots
55kph 29.70knots
56kph 30.24knots
57kph 30.78knots
58kph 31.32knots
59kph 31.86knots
Metriki öwrülme tablisa Mobaýl telefon öwüriji goýma tizlik temperatura agyrlyk uzynlyk meýdan göwrüm wagt pul birligi