Stoun öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Stoun

 • st
 • Birlik:

  • Agyrlyk

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Stoun şeýle hem at çapyşyklarynda bedewiň götermeli agramyny (bu agram diňe çaparsuwary däl, eýsem jerimeleri we ş.m. öz içine alýar) aňlatmak üçin ulanylýar.
  • 28. Stoun Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynda we Irlandiýada boks we göreş ýaly käbir sportlarda adatça adamyň agramyny aňlatmak üçin ulanylýar.
  • Britan ýa-da irlandiýaly bir adam öz agramyny Birleşen Ştatlardaky ýaly arassa funtda (174 funt) aýtmagyň deregine stounda ýa-da funtda (mysal üçin, 12 stoun, 6 funt) aýdar.
  • Stoun esasan hem Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynda we Irlandiýada giňden ulanylýar, ol resmi däl görnüşde adamyň agramyny aňladýar. Stoun 1985-nji ýyldan bäri Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň agram ölçeg birligi hökmünde resmi taýdan ykrar edildi.

  Häsiýetnama:

  Stoun resmi däl görnüşde Beýik Britaniýada we Irlandiýada ulanylýan agram ölçeg birligidir, ol kä halatlarda adamyň agramyny ölçemek üçin hem ulanylýar. Bu birlik Ýewropa Birleşigi tarapyndan rugsat edilen bolsa-da, ol Beýik Britaniýa we Irlandiýanyň çäklerinden daşarda örän seýrek ulanylýar.

  Häsiýetnama:

  Stoun agyrlyk birligi bolup 14 funt eýerdýupoysa (ýa-da halkara lb) deňdir. Öz nobatda, bu stouny 6.35029kg deň edýar.

  Asyl:

  Stoun sözi iki müň ýyllap ýa-da ondan hem köp wagtlap bütin dünýäde daşlaryň agram ölçeýjiler hökmünde ulanylmagyndan gelip çykypdyr.

  Stounyň hakyky birligi 19-njy asyra çenli söwda üçin agram ölçegi hökmünde Ýewropada giňden ulanylypdyr. Muňa garamazdan, haçanda birnäçe ýurtlar metrik ulgamyny kabul edende stounyň hakyky agramy ýurtdan-ýurda, welaýatdan-welaýata we ölçenýän ýa-da söwda edilýän zadyň görnüşine baglylykda üýtgäpdir.

  1389-njy ýylda Angliýada stoun 14 funtlyk deň agramda diýlip hasaplanypdyr we beýleki materiallaryň daşy belli bir derejede köpräk ýa-da azrak (funtda) bolmagyna garamazdan, umuman alanyňda stoun 14 lbs agramyna deň diýlip kabul edilipdir.

  Umumy salgylanmalar:

  • Boýy 5 fut 8 dýuým (173 sm) bolan ortaça göwdeli zenanyň agramy sekiz – on iki stoun aralykda bolýar.
  • Boýy 6 fut 0 dýuým (183 sm) bolan ortaça göwdeli erkek kişiniň agramy adatça on – on üç stoun aralykda bolýar.

  Birnäçe:

  • 2 daş = 1 çärýek
  • 8 stoun = 1 ýüzkile
  • 160 stoun - 1 uzyn tonna