Farengeýt öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Farengeýt

 • Birlik:

  • Temperatura

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Farengeýtiň şkalasy XX asyryň ortalarynda köp döwletlerde Selsiniň şkalasy bilen çalşyldy, muňa garamazdan Farengeýt Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Kaýman adalarynyň we Beliziň resmi ölçeg birligi bolmagynda galýar.
  • Kanada Farengeýti Selsiý bilen bilelikde ulanyp bolýan goşmaça şkala hökmünde saklaýar, Farengeýt Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynda resmi däl görnüşde yssy howany (sowuk howa umuman Selsiý şkalasynda aňladylýan hem bolsa) aňlatmak üçin ulanylýar.

  Häsiýetnama:

  Farengeýt bolsa termodinamiki temperatura ölçegi bolup, onda suwuň doňýan derejesi 32 dereje Farengeýt (°F) we gaýnaýan nokady 212°F (standart atmosfera basyşynda). Bu ölçeg birligi suwuň gaýnama we doňma derejesiniň arasyny 180 dereje daşda goýýar. Şonuň üçin, Farengeýt ölçeginiň derejesi suwuň doňma we gaýnama nokadynyň interwalynyň 1/180 ölçegidir. Absolýut nol -459.67°F diýlip kesgitlenendir.

  1°F temperatura üýtgeşikligi 0.556°C temperatura üýtgeşiklige deňdir.

  Asyl:

  Bu ölçeg 1724-nji ýylda nemes fizigi Daniel Gabriel Farengeit (1686–1736) tarapyndan girizilipdir we onuň ady berlipdir. Farengeit simaby ulanmaklyk bilen termometrleriň önümçiligini başladypdyr we buzuň, suwuň we duzuň deň mukdarlarynyň garylmagy bilen durnukly temperatura hökmünde 0°F-yň düýbüni tutupdyr. Soňra bolsa ol termometr agyzda saklanandaky ýa-da saglyk ýagdaýy gowy bolan adamyň goltuk astynda goýlandaky temperatura hökmünde 96°F-y kesgitläpdir.

  Şunlukda, suwuň doňýan temperaturasy anyk 32°F we adam bedeniniň adaty temperaturasy 98.6°F diýlip täzeden kesgitlenipdir.

  Umumy salgylanmalar:

  • Absolýut Nol, -459.67°F
  • Suwyň doňma nokady 32°F
  • Maýyl tomus güni mylaýym yklymda 72°F
  • Adaty ynsan bedeniniň temperaturasy 98.6°F
  • Suwyň 1 atmosferdäki gaýnaýyş nokady 212°F