Fut Kwadrat öwrülme

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Fut Kwadrat

 • ft²
 • ft²
 • Arhitektura ýa-da gozgalmaýan emläk beýan edilen wagty, fut kwadrat ýygylyk bilen bir defis ýa-da drob arkaly kwadrat hökmünde belgilenýär.
 • Birlik:

  • Meýdan

  Bütindünýä ulanylyş:

  • Kwadrat fut esasan Amerikada, Kanadada we Birleşen Patyşalykda meýdan ölçemesi üçin ulanylýandyr. 

  Häsiýetnama:

  Inedördül fut Imperial ulgamynda we ABŞ-nyň adaty ölçeg ulgamynda ulanylýan meýdan birligidir.

  Inedördül ölçegleri çyzykly ölçeglerden gelip çykýan iki-ölçegli birlikler bolup durýar, şeýlelik-de, inedördül fut her tarapy bir futa deň bolan kwadratyň meýdanyny aňladýar.

  Häsiýetnama:

  Metr ölçeginiň çygrynda, inedördül fut gapdallarynyň uzynlygy 0.3048 metr bolan inedördüli aňladýar. Bir inedördül fut bolsa 0.09290304 inedördül metre deňdir.

  Umumy salgylanmalar:

  • Ak Tamyň (Waşington, Kolumbiýa okrugy, Amerikanyň Birleşen Ştatlary) alty gatynyň umumy meýdany takmynan 55,000 inedördül futyna deň bolup durýar.
  • 2003-nji ýylda Beýik Britaniýada ortaça täze gurlan jaýyň meýdany 818 ft² (inedördül fut bolan), Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda bolsa ortaça täze gurlan jaýyň meýdany 2,300 ft² bolan.

  Ulanyş konteksti:

  Fut kwadrat esasanam arhitekturada, gozgalmaýan emläkde we içeriniň boşluklaryny planlamakda meýdany kesgitlemek üçin ulanylýar.

  Ýeriň bir böleginiň meýdanyny beýan etmek üçin hususan akr ulanylýanlygy zerarly, fut kwadraty zemin plany, diwar we üçek ýaly ähli görnüşdaki meýdanyň kesgitlemesinde ulanmak mümkindir.

  1 fut kwadrat = takmynan 0.000022959 akrdyr.

  1 akr = 43,560 fut kwadratdyr.

  Jaýyň meýdanyny fut kwadratda hasaplamak üçin, jaýyň uzynlygyny we inini futda ölçäň, soňra bu ft²-da meýdany hasaplamak üçin bu sanlary bir birine köpeldiň.

  Mysal üçin, 12 ft x 15 ft ölçekli jaý 180 ft² (12 x 15 = 180) meýdanly jaý diýlip kesgitlenýär.

  Fut kwadraty ulanan wagty fut kwadratda görkezilen sanyň berlen boşlugyň jemi meýdanyna deňligi we boşlugyň aktual ölçegleri däldigini ýatdan çykarmaly däldir. Mysal üçin 20 ft² diýip bildirilýän jaý 20ft x 20ft diýlip ölçenmeýär, (bu ölçek hakykatda 400 ft² bolup durýar). Bu ölçeg bolsa da 4ft x 5ft ölçegleri bolan 20 ft² meýdanly jaýyň ölçegidir.

  Komponent birlikler:

  • 1 ft² 144 dýuým kwadrata bölünip biler (Dým. Kw. - ýa-da 1 dýuými ölçegli taraplary bolan kwadratlar).

  Birnäçe:

  • 1 kwadrat ýard (Kw Ýd) = 9 ft²
  • Bir ýard üç fut, şeýlelik-de, bir ýard taraplary üç fut deň bolan kwadrat hökmünde göz öňüne getirilip bilner ýa-da kwadrat blogy dokuz sany aýratyn bir tarapy bir fut uzynlygynda kwadratlara deňdir.