તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ચિની યુઆન →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ચિની યુઆન

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ચાઇનાનું સત્તાવાર ચલણ રેન્મીબી તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ ઘણી વાર તે ચિની યુઆન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. રેન્મિંબિ 1949 માં ચાઇનાના સામ્યવાદી પ્રજાસતાક લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલ સત્તાવાર નામ છે."રેન્મિંબિ" નો અર્થ "લોકોનું ચલણ" થાય છે. આ યુઆન રેન્મિંબિ ચલણનો પેટાભાગ છે એક યુઆન સાથે  10 જિઆઓ (Jiǎo) (角) નો બને છે અને એક જિઅઓ (Jiǎo) 10 ફેન (FEN) (分) નો બને છે. રેન્મિંબિ બેંકનોટ, ¥ 0.1, ¥ 0.2, ¥ 0.5, ¥ 1, ¥ 2, ¥ 5, ¥ 10, ¥ 20, ¥ 50 અને ¥ 100 માં આવે છે અને સ

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: