Rymer öwrülme tablisa

Siziň isleýän metrik konwerteriňizi tapmak üçin gözleg gutusyny ulanyň.

Rymer

Rømer 1701-nji ýylda bu temperatura şkalasyny hödürlän daniýaly astronom Ole Kristensen Rømeriň adyny göterýändir. Bu şkalada duzly suwyň doňýan nokadyny nol diýlip kesgitlenýär. Suwuň gaýnama nokady 60 dereje diýlip bellenendir. Rømer soňra arassa suwuň doňma nokadynyň iki nokadyň arasyndaky ýoluň sekizden biridigini (7,5 dereje töweregi) görüpdir, şonuň üçin ol pesräk berkidilen nokady suwuň 7,5 derejede doňýan nokadyna görä täzeden kesgitläpdir. Farengeýt şkalasyny oýlap tapan Daniel Gabriel Farengeýt Rømeriň dörde köpeltmek arkaly bölümleri köpeldişini we häzirki wagtda Farengeýt şkalasy diýlip bilinýän işini döredişini öwrenipdir.