રોમર રુપાંતર

તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

રોમર

રોમર એ ડેનિશ ખગોળશાસ્ત્રી ઓલે ક્રિસ્ટેનસેન રોમરના નામ પરથી આવેલ એક ઉષ્ણતામાન માપ છે જેનું તેમણે 1701 માં તે સૂચન કર્યું હતું. આ માપમાં, શૂન્યનો શરૂઆતમાં થીજબિંદુ બ્રાઇન તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ 60 ડિગ્રી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું હતું. રોમરે પછી જોયું કે, શુદ્ધ પાણીનું ઠંડું બિંદુ આ બે પોઈન્ટ વચ્ચે આશરે એકનો આઠમો ભાગ (લગભગ 7.5 ડિગ્રી) હતું,  તેથી તેઓએ ચોક્કસપણે 7.5 ડિગ્રીને પાણીનું થીજબિંદુ હોઇ નીચલા નિશ્ચિત બિંદુ તરીકે પુનઃવ્યાખ્યાયિત કર્યું. ફેરનહીટ માપના શોધક ડેનિઅલ ગેબ્રિઅલ ફેરનહીટ રોમરના કામ પરથી શીખ્યા અને ચારના એક ગુણક દ્વારા વિભાગોની સંખ્યા વધારી અને હવે ફેરનહીટ માપ તરીકે ઓળખાય છે તેની સ્થાપના કરી.